Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
- Statutu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

Wstęp
„Każda przygoda zaczyna się w jednej chwili. Każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Każde marzenie ma swój początek w marzycielu. Wszystko jest możliwe , jeśli się tylko odważysz”
   Florence Littauer

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego szczegółowo określa cele wychowania przedszkolnego.

Poprzez zabawę i naukę przedszkole ma na celu:
- wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,
- wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
- kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
- rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
- stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
- poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
- rozwijać umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,
- kształtować postawy „zdrowego stylu życia”,
- rozwijać sprawność fizyczną, wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
- kształtować poczucie przynależności społecznej, narodowej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku w/w cele realizuje poprzez wybrane przez radę pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego oraz opracowaną koncepcję pracy przedszkola.
W naszym przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków, staramy się dobierać różnorodne formy i metody pracy, wybieramy programy, które zgodne są z aktualną podstawą programową.
Koncepcja pracy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku oparta jest na ogólnopolskim programie „Optymistyczne przedszkole”, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Wszechstronny rozwój dziecka zapewnia rozwijanie inteligencji wielorakich, wg teorii Howarda Gardnera (psychologa Harvard University). W literaturze psychologicznej pojęcie „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem Howard Gardner w 1984 r. zaprzeczył, jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „człowiekiem inteligentnym”. Na podstawie wieloletnich badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat. Wyposażenie genetyczne to „kapitał początkowy” każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska, w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji.
Od nas – dorosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może – nigdy się nie ujawnią.
Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, należy pamiętać o kilku zasadach.

1. Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.
2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.
3. Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.

Przedszkole powinno być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Dziecko, któremu stwarza się warunki do decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Możliwość wyboru pozwala zdiagnozować inteligencję każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór metod jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować możliwości dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci. Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

O przedszkolu
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku zlokalizowane jest w centrum miasta. Mieści się w wolnostojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród przedszkolny, który w roku szkolnym 2009/2010 został zmodernizowany i doposażony w sprzęt sprawnościowy posiadający właściwe atesty. Budynek i ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Gminy Olecko. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane. Do placówki uczęszczają dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od grudnia 2010 do placówki uczęszczają dzieci w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Równym krokiem” współfinansowanego z EFS, który skierowany jest przede wszystkim do dzieci objętych opieką społeczną. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych. Placówka czynna jest od godz. 6.30 do 19.00.

Baza przedszkola
Przedszkole posiada 7 sal dydaktycznych wyposażonych w meble oraz pomoce dydaktyczne. Sale są przestronne, kolorowe, spełniające wymogi bezpieczeństwa. Gabinet logopedyczny zlokalizowany jest na I piętrze. Gabinet ten wyposażony jest w nowoczesny sprzęt z EFS.
Zaplecze kuchenne przeszło gruntowny remont, wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia spełniające wymagania HACCP. Obiekt wraz z ogrodem jest monitorowany, co wpływa na bezpieczeństwo oraz minimalizację wandalizmu na terenie przedszkolnym. W przedszkolu zamontowany jest system domofonu w trosce o bezpieczeństwo.
W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, dodatkowo nauczyciela wspomagającego do grupy integracyjnej, logopedę oraz nauczyciela jęz. angielskiego oraz religii. Personel pomocniczy to przede wszystkim woźne, kucharka oraz pomoce kuchenne, konserwator. Dodatkowo zatrudnieni są główny księgowy oraz intendent. Nauczyciele korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które placówka otrzymała z EFS. Wartość pomocy wynosi 100.000 zł. Dodatkowo dzięki realizacji projektu „Równym krokiem” placówka została doposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne ( zabawki, sztalugi, układanki, rekwizyty teatralne, teatrzyki, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, pomoce do nauki jęz. angielskiego). Ogród został wyposażony w ekologiczny, atrakcyjny sprzęt.

Model absolwenta naszego przedszkola:

- zna swoje mocne strony;
- jest przygotowany do roli ucznia;
- wykazuje zainteresowania treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego;
- umiejętnie koncentruje się na pracy;
- cieszy się z własnych osiągnięć;
- rozumie, zna oraz przestrzega prawa dziecka;
- jest odporny na stres towarzyszący w życiu każdego człowieka;
- wykazuje inicjatywy w działaniu;
- chwali się swoimi osiągnięciami, sukcesami, pomysłami;
- otwarcie potrafi bronić swoich racji;
- jest obrońcą przyrody oraz zrównoważonego systemu życia;
- czuje się Polakiem i Europejczykiem;
- ma cechy optymistycznego przedszkolaka;
- pomaga innym;
- ma pozytywny obraz samego siebie;
- odróżnia dobro od zła;

Wizja Przedszkola:
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną ,przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program działań ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji , pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia , działania ,przeżywania , uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, mediach, wydaje gazetkę „Przedszkolaczek”.

Misja Przedszkola:
Opracowując koncepcję opieramy się głównie na polityce edukacyjnej Gminy Olecko, sugestiach rodziców, nauczycieli, możliwościach, dotychczasowych działaniach, wypracowanych wspólnie wnioskach.
Cel nadrzędny to zapewnienie wysokiej jakości opieki, wychowania i kształcenia . Będziemy go realizować poprzez:

• stwarzanie bezpiecznych i przyjaznych warunków opieki, wychowania i nauczania;
• dbanie o atrakcyjną i efektywną ofertę edukacyjną, umożliwiającą zaspokajanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• rozwijanie dziecięcych kompetencji, niezbędnych w życiu samodzielnym i społecznym, w tym przeciwdziałaniu agresji;
• wspieranie rozwoju nauczycieli dzięki doskonaleniu zawodowemu, wspomaganie zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego;
• ciągłe wzmacnianie więzi przedszkola z otoczeniem dzięki współpracy z rodzicami , społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i uczelniami oraz dzięki promowaniu działań placówki;
• pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację programów edukacyjnych.

Pozytywny obraz przedszkola po pięciu latach projektuje następująco:

• przedszkole będzie nadal siedmiooddziałowe; będzie twórczo pracować z dziećmi , szczególnie tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• będziemy kontynuować zajęcia dla dzieci z rodzin ubogich ( utworzenie dodatkowych oddziałów popołudniowych);
• każde dziecko będzie dobrze przygotowane do szkoły;
• wszystkim dzieciom będą bliskie rodzima tradycja i kultura oraz piękno języka polskiego.

Zasady pracy:

1. Zasada indywidualizacji.
2. Zasada integracji.
3. Zasada wolności i swobody działania.
4. Zasada zaspakajania potrzeb dziecka.
5. Zasada aktywności.
6. Zasada organizowania życia społecznego.

Według koncepcji:
Nauczyciel:

- zaangażowany w prace przedszkola;
- współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania;
- wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje, uzdolnienia;
- doskonali i podnosi swoje umiejętności i wiedzę;
- wzbogaca warsztat pracy;
- wzorowo wypełnia obowiązki nauczyciela;
- jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości;
- współdziała z zespołem.

Rodzic:

-otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka;
- wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola;
- czynnie uczestniczy w życiu przedszkola;
- jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem

Praca wychowawczo- dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowany jest program „Ku dziecku” – program wych. przedszkolnego ( B. Bilewicz- Kuźnia, T. Parczewska- Nowa Era programy wspomagające- „ Program wychowania i kształcenia sześciolatków- E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, „ Jez. angielski w wychowaniu przedszkolnym- M. Szpotowicz, M. Szulc , „Kochamy dobrego Boga”- ks.W. Kubiak, T. Czarnecka oraz program „Optymistyczne przedszkole” M. Nawrot i I. Dzierzgowskiej. Oprócz tego realizowane są programy opracowane przez nauczycielki przedszkola.
Nasze przedszkole pełni ogromnie ważną rolę w środowisku. Stara się wspomagać i integrować społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, obsługa oraz rodzice. Efektem naszej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, akceptowane i jedyne w swoim rodzaju.

Cele koncepcji pracy przedszkola:
1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
2. Rozwijanie u wychowanków pozytywnych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu.
6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Praca z dziećmi:
Adaptacja dziecka w przedszkolu:
1. Rozpowszechnianie informacji prezentujących działalność przedszkola – strona www, plakaty, publikacje.
2. Realizacja „programu adaptacyjnego”.
3. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez rodziców i dzieci.

Diagnoza „inteligencji wielorakich”

1. Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci w różnych sytuacjach, analizę wytworów działalności dziecięcej.
2. Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy testu dla rodziców , wywiadu z rodzicami.

Rozwijanie „inteligencji wielorakich”

1. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.
2. Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.
3. Realizacja programu „optymistyczne przedszkole”.
4. Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.
5. Realizowanie „Paszportu do kariery”.

Uczenie dzieci wyrażania uczuć
1. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.
2. Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.
3. Realizowanie programu „Przyjaciele Zippiego”.
4. Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w autoprezentacjach hobby, w prezentacjach artystycznych (scenicznych) przed zaproszonymi gośćmi.

Rozwijanie optymistycznych cech charakteru
1. Opracowanie z dziećmi „Kodeksu dobrego zachowania”.
2. Opowiadanie „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru.
3. Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter.
4. Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie
z możliwościami i potrzebami dzieci.
5. Znajomość praw dziecka i ich respektowanie.

Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia
1. Realizowanie programów profilaktycznych.
2. Rozwijanie postaw asertywnych: ważne słowo NIE.

Współpraca z rodzicami:
Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną
1. Ustalenie stałego dnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczycieli z rodzicami.
2. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte, uczestniczące.
3. Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psycholog, logopeda…
4. Prezentacja na tablicach grupowych i stronie www planów działań „Optymistycznego przedszkola”.
5. Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka przez prezentację publikacji dotyczących tematu, organizowanie cyklicznych spotkań.
6. Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

Włączanie rodziców w działania przedszkola
1. Współorganizowanie przedsięwzięć:
• „Ślubowanie”,
• „Bal karnawałowy”,
• „Dzień Rodziny”,
• Wycieczki.
• Spotkania edukacyjne;
• konkursy

2. Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach plastycznych, recytatorskich, artystycznych.
3. Angażowanie tatusiów w edukację dzieci - organizowanie wspólnych zajęć, wycieczek, pikników, zajęć na powietrzu- równość płci

Włączanie rodziców w działania Klubu Optymistycznych Rodziców
1. Organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami – członkami KOR.
2. Przygotowywanie scenicznych prezentacji optymistycznych bajek dla dzieci z przedszkola i zapraszanych gości.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
Przybliżenie założeń pracy „optymistycznego przedszkola” w środowisku lokalnym
1. Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.
2. Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.
3. Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach, w środowisku.

Pozyskiwanie „optymistycznych sojuszników”
1. Nadawanie tytułu „Przyjaciel Przedszkola”.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego
1. Zbieranie „nakrętek” na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych.
2. Udział w akcji „Góra grosza”.

Współpraca z ROK Mazury Garbate”
1. Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez ROK Mazury Garbate.
2. Współorganizacja konkursu „ Konkurs piosenki przedszkolnej”.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną
1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Warsztaty dla rodziców.
3. Uczestnictwo w piknikach organizowanych przez PP-P.

Współpraca z Biblioteka dziecięcą
1.Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych.
2.Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
3. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Współpraca ze szkołami podstawowymi
1. Wycieczki przedszkolaków do szkoły ( obserwacja lekcji, przybory pierwszoklasisty) w celu zminimalizowania bariery pomiędzy szkołą a przedszkolem.
2. Wspólne uroczystości.
3. Badanie losów absolwentów.
4. Sojusznicy w uzyskaniu certyfikatu :”Zielona Flaga”

Współpraca z Policja, Strażą Pożarną
1. Pogadanki dla dzieci i rodziców.
2. Wycieczki przedszkolaków.
3. Konkursy organizowane przez w/w instytucje.

Wspólpraca z MOSiR Olecko
1. Uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez MOSiR
2. Organizacja „Olimiady Milusińskich” – część artystyczna.

Współpraca z Nadleśnictwem:
1. Spotkania z leśnikiem.
2. Konkursy, uroczystości z przedstawicielami Nadleśnictwa.
3. Wycieczki edukacyjne w lesie.
4. Pozyskiwanie sadzonek, krzewów do ogrodu przedszkolnego.
5. Stałe działania ekologiczne

Przedszkole rozpoczęło starania o uzyskanie certyfikatu „Zielona Flaga”. Jest to certyfikat przyznawany z inicjatywy Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Olsztynie. Przedszkole ma wiele osiągnięć pod kontem edukacji ekologicznej, wiele wyróżnień, certyfikaty dlatego też przystępujemy do pracy nad uzyskaniem „Zielonej Flagi”

Szanse i zagrożenia:
Władze gminy Olecko rozumieją role edukacji i wspierają jej rozwój Niż demograficzny i zmniejszająca się liczba dzieci w przedszkolu
Następuje stały rozwój nauczycieli Wzrost bezrobocia i ubożenie społeczeństwa
Zwiększa się oferta edukacyjna Zwiększająca się liczba rodzin niepełnych
Działalność przedszkoli niepublicznych – wzrost konkurencji

 

Koncepcja przyjęta do realizacji 15.02.2011r. uchwałą Rady pedagogicznej z dnia 15.02.2011r.
Koncepcja została zmodyfikowana w związku z przystąpieniem do pracy nad uzyskaniem
certyfikatu „Zielona Flaga” (10.12.2012 roku).

 pdf logo Pobierz koncepcję pracy w pliku z rozszerzeniem pdf.

 

 

Fundusze unijne

Fundusze

Zaloguj

Licznik odwiedzin

86341
DzisiajDzisiaj46
WczorajWczoraj55
W tym tygodniuW tym tygodniu101
W tym miesiącuW tym miesiącu1074
Całkowitych odwiedzinCałkowitych odwiedzin86341
Twój adres IP: 3.236.117.38