Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut Przedszkola 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/2018/2019
Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Krasnal w Olecku
z dnia 11.06.2019 r.

STATUT

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI KRASNAL W OLECKU

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189       i 2203)
 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2018 poz. 691)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U     z 2017 r., poz.1578)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących                    w systemach oświaty innych państw (Dz. U z 2017 r., poz.1655)
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 poz. 323).

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

 • § 1

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • § 2
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku

ul. Zielona 1

19-400 Olecko

NIP 847-10-60-359

tel. (87) 520 32 12

 1. Siedzibą przedszkola jest obiekt w Olecku przy ulicy Zielonej 1, w którym funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych:
 • a) 2 oddziały dla dzieci 3 - letnich,
 • b) 1 oddział dla dzieci 4 letnich,
 • c) 2 oddziały dla dzieci 4 – 5 letnich,
 • c) 1 oddział integracyjny dla dzieci 5 – 6 - letnich,
 • d) 1 oddział dla dzieci 5 – 6 - letnich.
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Olecko z siedzibą w Olecku, Pl. Wolności 3.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.
 2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
 3. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowane na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • § 3
 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi            w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową           i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno - wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 • bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 • zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
 • zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.
 2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
 3. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 4. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 1. Współpraca zespołu z rodzicami to:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 1. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Olecku.
 2. Dla dzieci wymienionych w pkt 14 przedszkole zapewnia specjalistyczną opiekę zgodnie z zaleceniami uwzględnionymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie z rodzajem niepełnosprawności).
 • § 4
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu     w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwu w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci     i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dzieci;
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • dziecka;
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 4. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 5. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizowana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 • § 5
 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola, zwany dalej dyrektorem,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
 1. Kompetencje dyrektora:
 • kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
 • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
 1. Zadania dyrektora:
 • opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 • prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
 • organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.
 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
 • wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Olecku w zakresie działalności przedszkola,
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 • organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy (Regulamin rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku w danym roku szkolnym).
 • § 6
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • uchwalenie statutu przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Olecko o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku).
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów (elektronicznie).
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • § 7
 1. Rada Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców (Regulamin Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku).
 • § 8
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga Komisja Statutowa, którą powołuje dyrektor w przypadku zaistnienia sporu. W skład Komisji wchodzą:
 • dyrektor;
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Sprawy pod obrady Komisji Statutowej wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.
 2. Rozstrzygnięcie Komisji Statutowej jest wiążące dla stron będących w sporze.  
 3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5, podawane jest do ogólnej wiadomości w Przedszkolu.
 4. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu przez Komisję  Statutową na terenie Przedszkola, sprawę kieruje się do rozstrzygnięcia zgodnie z kompetencjami do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

 • § 9
 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do liczby dzieci przyjętych podczas procesu rekrutacyjnego na dany rok szkolny.
 • § 10
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 • § 11
 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
 • religia,
 • logopedia,
 • koła zainteresowań,
 • wynikające z dodatkowych programów autorskich.
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 • religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. (dla dzieci 3 -, 4 - letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci),
 • zajęcia taneczno - rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min. (dla dzieci 3 -, 4 - letnich), 30 min. (dla pozostałych dzieci),
 • zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2 – 3 osobowych zespołach.
 • zajęcia wynikające z działalności kół zainteresowań 1 raz w tygodniu, w zależności od wieku dzieci uczęszczających na dane zajęcia.
 • § 12
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
 • dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, zgodny z zadeklarowanymi godzinami;
 • następujące pory posiłków: śniadanie: 8:30, obiad: 11:30, podwieczorek: 14:15.
 1. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8:00 do 13:00.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                       z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być modyfikowany.
 • § 13
 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu               o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo - dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają     z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się       5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
 5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Zajęcia dodatkowe odbywają się w siedzibie przedszkola oraz oddziału zamiejscowego, ponadto:
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
 • zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,
 • czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3 -, 4 - letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci.
 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 1. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • § 14
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 • dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin; przedszkole jest czynne          w godzinach od 6:30 do 17:30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
 • czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,
 • przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana m. in. na wykonanie remontu i czynności porządkowych, urlopy wypoczynkowe, itp.
 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
 • dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej, zwrot za rzeczówkę,
 • dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15. każdego miesiąca zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6 - letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • § 15
 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
 • 7 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem (dodatkowo sala oddziału zamiejscowego),
 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
 • zaplecze sanitarne,
 • plac zabaw,
 1. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno - obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • § 16
 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela oraz obowiązujący w Gminie Olecko Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r., a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy (Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu       z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku).
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
 • sumienne i staranne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 • § 17
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno -pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5 - dniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo - dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
 • współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo - edukacyjnej,
 • organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 • współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także  w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 • opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
 1. Inne zadania nauczycieli:
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno -pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                        w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego             w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
 • poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
 • współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
 • przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
 • otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola,
 • prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
 • szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
 • korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych,
 • udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:
 • monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,
 • przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.
 • § 18
 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
 • prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • § 19
 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
 • sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora,
 • Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • § 20
 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
 • zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
 • udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
 • organizują pomoc psychologiczno - pedagogiczną i inną specjalistyczną,
 • uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo - dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
 • plany pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
 • dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
 • sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo - edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
 • scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.
 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
 • wywiad z rodzicem i dzieckiem,
 • kartę pracy indywidualnej,
 • kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:
 • Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku,
 • Państwową Strażą Pożarną,
 • Komendą Powiatową Policji,
 • Nadleśnictwem Olecko.
 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
 • w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, misją i wizją placówki, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych), wymaganiami edukacyjnymi,
 • w miesiącu listopadzie rodzice dzieci 6 – letnich zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
 • w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę,
 • w ramach ścisłej współpracy rodzice dzieci 2,5 – 5 – letnich zapoznawani są na bieżąco z postępami dzieci (obserwacje wstępne, końcowe),
 • nauczyciele organizują zajęcia otwarte z Rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego (po 1 w semestrze), spotkania okolicznościowe, uroczystości, indywidualne konsultacje (w wyznaczone dni miesiąca) oraz inne formy ustalone przez nauczyciela z rodzicami.
 • § 21
 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
 • główny księgowy,
 • sekretarka,
 • woźna oddziałowa,
 • pomoc nauczyciela,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • intendent,
 • konserwator.
 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Do zakresu zadań głównego księgowego należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji placówki;
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • opracowanie projektu planu budżetu jednostki (wydatków i dochodów) na następny rok kalendarzowy we współpracy z pracownikami merytorycznymi jednostki (dyrektorem przedszkola, wicedyrektorem, intendentem);
 • opracowanie wniosków kierowanych do Urzędu Miejskiego w Olecku w sprawie zmiany budżetu jednostki;
 • terminowe wykonywanie czynności związanych z księgowością i rachunkowością, udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym w miejscu pracy;
 • prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.
 1. Do zakresu zadań sekretarki należy w szczególności:
 • organizowanie i koordynacja pracy kancelaryjno – biurowej;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych w użytkowaniu;
 • prowadzenie ewidencji związanej z wydaniem dokumentów na drukach ścisłego zarachowania;
 • sporządzanie i analiza list obecności pracowników;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola;
 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w tym nauczycieli emerytów i rencistów;
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków;
 • współdziałanie z dyrekcją przedszkola w zakresie prowadzenia ewidencji dzieci;
 • wydawanie zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 • prowadzenie rejestru wypadków pracowników i uczniów;
 • prowadzenie rejestru znaczków pocztowych;
 • prowadzenie rejestru delegacji;
 • pomoc przy zakupie pomocy naukowych, wyposażenie przedszkola w sprzęt;
 • urządzenia przedszkolne i gospodarcze za zgodą dyrektora;
 • prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej i umów z rodzicami;
 • prowadzenie spraw personalnych pracowników przedszkola.
 1. Do zakresu zadań intendenta należy w szczególności:
 • przyjmowanie odpłatności za Przedszkole;
 • załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu Przedszkola;
 • zaopatrywanie Przedszkola w żywność i środki czystości oraz inne przedmioty i materiały w zależności od potrzeb;
 • prowadzenie magazynu żywności i środków gospodarczych;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej i żywieniowej, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie jadłospisów;
 • nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych;
 • przekazywanie korespondencji Przedszkola do i od adresatów;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z HACCP.
 1. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;
 • pomaganie nauczycielowi w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi;
 • dbanie o czystość zabawek i estetykę sali zabaw;
 • opieka nad zwierzętami hodowanymi w kąciku przyrody.
 1. Do zakresu zadań woźnej należy w szczególności:
 • współdziałanie z nauczycielem grupy w zakresie bezpieczeństwa dzieci;
 • utrzymywanie idealnej czystości w wyznaczonych pomieszczeniach poprzez codzienne ścieranie na wilgotno mebli, parapetów, podłóg itp.;
 • dwa razy w ciągu dnia mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek itp., dezynfekowanie tak, by nie zagrażało życiu dzieciom, cztery razy w roku mycie okien w wyznaczonych pomieszczeniach;
 • przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich wg receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków;
 • pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;
 • dbanie o życie i bezpieczeństwo dzieci, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej;
 • dbanie o majątek przedszkola, utrzymywanie go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów bhp. i ppoż,
 1. Do zakresu zadań kucharki należy w szczególności:
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi;
 • przygotowywanie i przechowywanie, zgodnie z przepisami, próbek pokarmowych;
 • przestrzeganie zasad higieny podczas przechowywania, przygotowywania i wydawania posiłków;
 • noszenie i dbanie o czystość odzieży ochronnej własnej oraz personelu pomocniczego;
 • odpowiedzialność za czystość  kuchni i bloku żywieniowego;
 • organizowanie w kuchni pracy poszczególnych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z HACCP; 
 • przestrzeganie „Zasad dobrej praktyki higienicznej”.
 1. Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy, w szczególności:
 • przygotowywanie i wydawanie posiłków;
 • mycie naczyń stołowych i garnków kuchennych;
 • przestrzeganie higieny podczas przygotowywania posiłków;
 • dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem;
 • noszenie odzieży ochronnej i dbanie o jej czystość.
 1. Do zakresu zadań konserwatora należy, w szczególności:
 • systematyczna konserwacja, regulacja i kontrola działania pieców gazowych centralnego ogrzewania;
 • stałe czuwanie nad stanem technicznym budynku, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń znajdujących się w nim, pod kątem ich sprawności i bezpieczeństwa;
 • dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń, o których mowa w pkt 2 oraz konserwacja w miarę swoich kompetencji;
 • zgłaszanie poważnych awarii dyrektorowi, nauczycielom lub intendentce;
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kotłowni i magazynach;
 • dbanie o ogród przedszkolny;
 • koszenie trawy, przycinanie żywopłotu i wykonywanie wszystkich prac pielęgnacyjnych;
 • naprawa sprzętu i urządzeń ogrodowych.
 1. Ze szczegółowym zakresem czynności pracownicy zapoznawani są podczas nawiązania stosunku pracy.

 

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

 • § 22
 1. Rodzice mają prawo do:
 • udziału w różnych formach spotkań grupowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez        i uroczystości),
 • konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
 • bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
 • wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • § 23
 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
 • właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
 • pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
 • akceptacji takim jakim jest,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
 • jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
 • zdrowego jedzenia.
 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
 • dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
 • § 24
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
 • braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni i nieuregulowaniu należnej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
 • 2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
 • indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
 • konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
 • konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
 • rozmowy z dyrektorem,
 • 3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:
 • wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
 • ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,
 • zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS w Olecku, PPP w Olecku),
 • przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
 • podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
 • 4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • § 25

Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego. W związku z tym obowiązują na terenie przedszkola określone zachowania dotyczące symboli narodowych.

 1. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historia i znaczeniem symboli.
 2. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
 3. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznaje się z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego.
 4. Flagę umieszcza się w czasie świąt narodowych w widocznych miejscach, nie może ona dotykać podłoża.
 5. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę można udekorować kirem.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 • § 26
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.
 • § 27
 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Traci moc statut z dnia 27.11.2017 r.
 5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2019 r.

Fundusze unijne

Fundusze

Zaloguj

Licznik odwiedzin

86334
DzisiajDzisiaj39
WczorajWczoraj55
W tym tygodniuW tym tygodniu94
W tym miesiącuW tym miesiącu1067
Całkowitych odwiedzinCałkowitych odwiedzin86334
Twój adres IP: 3.236.117.38